HomeHeadlinesSubedar Sher Goli Khan of Brep passes away

Comments

Subedar Sher Goli Khan of Brep passes away — 1 Comment

  1. Ma shireen Ma sheili dada espa pesi rush baghav..Zindagy bhar ta armana behchussi tasum milav biko no betam ..Allah pak ta janat e firdousa dakhil korar…RIEP..lov from ur Nephew.
    Nasir Ud din